A GYŰJTŐSZÁLLÍTÁS.HU ÉS A GYUJTOSZALLITAS.HU WEBOLDALAK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldal! Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket.

A honlapon használt „mi”, „minket”, „miénk”, „Gyűjtőszállítás” kifejezések a Gyűjtőszállítás.hu és Gyujtoszallitas.hu oldalakat üzemeltető vállalkozásra, és annak kapcsolt vállalkozásaira utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal.

A Gyűjtőszállítás.hu és a Gyujtoszallitas.hu oldalakat a Gyűjtőszállítás.hu Futárszolgálat Kft. (cím: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., cégjegyzékszám: 01 09 349535, adószám: 25828803-2-43) üzemelteti.

Személyes adatok védelme a weboldalon

A weboldalra elküldött személyes adatokra és személyes adatokat tartalmazó anyagokra a weboldalon közzétett Adatvédelmi Irányelvekben meghatározott feltételek vonatkoznak.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Továbbítás

A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeljük azokat. Bármely a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információk, adatok a Gyűjtőszállítás.hu tulajdonát képezik, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatjuk. A Gyűjtőszállítás.hu korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított közlésekben található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között termékek fejlesztése, gyártása, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá az azok Gyűjtőszállítás.hu által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. A Gyűjtőszállítás.hu nem köteles felhasználni a továbbított információkat.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Gyűjtőszállítás.hu, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti az alábbi védjegy információkat. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel. ® A Gyűjtőszállítás.hu bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.

A weboldalon megjelenített védjegyekhez, logókhoz, karakterekhez és szolgáltatási védjegyekhez valamint a szerzői jogi védelem alatt álló alkotások, továbbá minden a weboldalon megjelenő szellemi alkotáshoz (együttesen: „Védjegyek”) fűződő jogok jogosultja a Gyűjtőszállítás.hu. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített Védjegyek bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő Védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Gyűjtőszállítás.hu a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

A Gyűjtőszállítás.hu weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a Gyűjtőszállítás.hu hálózatát és rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A Gyűjtőszállítás.hu nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A Gyűjtőszállítás.hu nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Gyűjtőszállítás.hu az adott weboldalt bármilyen formában támogatná. A legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

Szavatosság és felelősségkorlátozás

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt.

Szavatosság

E weboldalt a Gyűjtőszállítás.hu „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva a Gyűjtőszállítás.hu nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó), – szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül a Gyűjtőszállítás.hu megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért a Gyűjtőszállítás.hu kifejezetten elzárkózik. Előfordulhat, hogy egyes országok jogszabályai nem teszik lehetővé a beleértett szavatolások kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások, vagy azok egy része, egyes Felhasználókra nem vonatkoznak. Kétség esetén tájékozódjon országa irányadó jogszabályairól.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

Felelősség

A Gyűjtőszállítás.hu és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által részünkre küldött elektronikus levél alapján általunk végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.

A Gyűjtőszállítás.hu és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Gyűjtőszállítás.hu nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.

Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond a Gyűjtőszállítás.hu és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

Tiltott tevékenység

A Felhasználók nem végezhetnek a Gyűjtőszállítás.hu saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet, köztük a következőket:

Magánszemélyek személyes adatait (például magánjellegű adatok feltöltése az érintett hozzájárulása nélkül) vagy más jogait sértő tevékenység;
A weboldal használata a Gyűjtőszállítás.hu-nak, annak munkavállalóinak, vagy más személyeknek a becsmérlése vagy rágalmazása céljából, valamint minden, a Gyűjtőszállítás.hu jóhírét csorbító magatartás;
A Gyűjtőszállítás.hu vagy más személyek tulajdonában esetlegesen károkozásra alkalmas vírusokat tartalmazó fájlok feltöltése;
Nem engedélyezett például a megítélésünk szerint a Gyűjtőszállítás.hu vagy harmadik személyek rendszereit vagy hálózatbiztonságát vélhetően károsan zavaró, gyalázkodó, rasszista, obszcén, fenyegető jellegű, pornográf, vagy egyébként jogellenes anyagok közzététele vagy továbbítása a weboldalra.

Joghatóság és alkalmazandó jog

A Gyűjtőszállítás.hu nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk minden ország és minden nyelv tekintetében megfelelőek vagy elérhetőek.

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Svájc joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Svájc bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A jogi tájékoztató aktualizálása

Fenntartjuk a jogot e tájékoztató módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.

Adatkezelés

A gyűjtőszállítás.hu weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások (például: üzenetküldés,) amelyek igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges bizonyos adatok megadása. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben piros csillaggal jelöltek. Amennyiben ezen adatokat Felhasználó önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, összekapcsolásához, továbbá marketing célú felhasználásához. A Felhasználótól online kapott adatok összeadhatóak azokkal az adatokkal, amelyek nyilvánosan elérhetőek, valamint amelyeket alkalmakkor, pl.: regisztrációkor, ügyfélszolgálati hívásnál adott meg.

A törvényi rendelkezésnek megfelelően biztosítjuk a lehetőségét, hogy bármikor módosítsa személyes adatait azok megváltozása esetén vagy kérje azok törlését indoklás nélkül.

Jelen. weboldal a Felhasználók széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért nem vállalunk felelősséget, azok megtekintése, megnyitása csak saját felelősségre történhet!

A regisztráció során előfordulhat, hogy a Felhasználó internetezési vagy a Honlap tartalmával összefüggő szokásairól kér az Adatkezelő adatokat. Ezen adatok megadása nem kötelező és a regisztrációnak sem előfeltétele. Amennyiben Felhasználó önként megadja azokat, úgy az adatokat anonimizált formában, kizárólag statisztikai célból használja fel Adatkezelő. Az Ügyfélszolgálattal történt kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az Adatkezelő a megkeresés lezárását követ legfeljebb 90 napig őrzi.